S-zinnen

Startpagina

 

1

Achter slot bewaren. (*)

2

Buiten bereik van kinderen bewaren. (*)

3

Op een koele plaats bewaren.

4

Verwijderd van woonruimten opbergen.

5

Onder ... bewaren. (geschikte vloeistof aan te geven door de fabrikant) (***)

6

Onder ... bewaren. (inert gas aan te geven door de fabrikant) (***)

7

In goed gesloten verpakking bewaren.

8

Verpakking droog houden.

9

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

12

De verpakking niet hermetisch sluiten.

13

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder.

14

Verwijderd houden van ... (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden aan te geven door de fabrikant) (***)

15

Verwijderd houden van warmte.

16

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

17

Verwijderd houden van brandbare stoffen.

18

Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

20

Niet eten of drinken tijdens gebruik.

21

Niet roken tijdens gebruik.

22

Stof niet inademen.

23

Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) door de fabrikant aan te geven) (***)

24

Aanraking met de huid vermijden.

25

Aanraking met de ogen vermijden.

26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig met water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

27

Verontreinigde kledij onmiddellijk uittrekken.

28

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel ... (aan te geven door de fabrikant) (***)

29

Afval niet in de gootsteen werpen.

30

Nooit water op deze stof gieten.

33

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

35

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

36

Draag geschikte beschermende kledij.

37

Draag geschikte handschoenen.

38

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

39

Een bescherming voor de ogen / voor het gezicht dragen.

40

Voor de reiniging van de vloer of alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, ... gebruiken. (aan te geven door de fabrikant) (***)

41

In geval van brand en/of explosie de rook niet inademen.

42

Tijdens de beroking/verstuiving een geschikt masker dragen. (geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven)

43

In geval van brand ... gebruiken. (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot, toevoegen: Nooit water gebruiken)

45

In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen).

46

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

47

Bewaren bij een temperatuur beneden ... C. (aan te geven door de fabrikant)

48

Inhoud vochtig houden met (aan te geven door de fabrikant) (***)

49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

50

Niet vermengen met ... (aan te geven door de fabrikant) (***)

51

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

52

Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.

53

Blootstelling vermijden - vr gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

56

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

57

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

59

Raadpleeg fabrikant of leverancier voor informatie over terugwinning/recyclage.

60

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

61

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

62

Bij inslikken het braken niet opwekken; onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

63

Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

64

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

1/2

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. (*)

3/7

Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.

3/9/14

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van ... (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden aan te geven door de fabrikant) (***)

3/9/14/49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van ... (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden aan te geven door de fabrikant) (***)

3/9/49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.

3/14

Bewaren op een koele plaats, verwijderd van ... (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden aan te geven door de fabrikant) (***)

7/8

Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.

7/9

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

7/47

Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden... C. (aan te geven door de fabrikant)

20/21

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

24/25

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

27/28

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel ... (aan te geven door de fabrikant) (***)

29/35

Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.

29/56

Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

36/37

Draag geschikte beschermende kledij en handschoenen.

36/37/39

Draag geschikte beschermende kledij, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / het gezicht.

36/39

Draag geschikte beschermende kledij en een beschermingsmiddel voor de ogen / het gezicht.

37/39

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / het gezicht.

47/49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden ... C. (aan te geven door de fabrikant)

 

(*)

De S-zinnen 1 en 2 en de combinatiezin 1/2 zijn enkel verplicht op etiketten van bepaalde stoffen die ter beschikking gesteld worden van het grote publiek.

(**)

De R-zinnen 13 (zeer licht ontvlambaar vloeibaar gemaakt gas) en 47 (kan geboorteafwijkingen veroorzaken) werden opgeheven door de richtlijn 2001/59/EG van 6 augustus 2001.  Ze kunnen echter wel nog voorkomen op oudere etiketten.

 

(***)

Hieronder een lijst van 'ingevulde' S-zinnen, gepubliceerd door het Duitse Ministerie van Onderwijs

 

5.1

Onder water bewaren.

5.2

Onder petroleum bewaren.

5.3

Onder paraffineolie bewaren.

6.1

Onder stikstof bewaren.

6.2

Onder argon bewaren.

6.3

Onder koolstofdioxide bewaren.

14.1

Verwijderd houden van reducerende stoffen, verbindingen van zware metalen, zuren en basen.

14.2

Verwijderd houden van oxiderende stoffen, zuren en verbindingen van zware metalen.

14.3

Verwijderd houden van ijzer.

14.4

Verwijderd houden van water en basen.

14.5

Verwijderd houden van zuren.

14.6

Verwijderd houden van basen.

14.7

Verwijderd houden van metalen.

14.8

Verwijderd houden van oxiderende stoffen en zuren.

14.9

Verwijderd houden van brandbare organische stoffen.

14.10

Verwijderd houden van zuren, reducerende stoffen en brandbaar materiaal.

14.11

Verwijderd houden van brandbaar materiaal.

23.1

Gas niet inademen.

23.2

Damp niet inademen.

23.3

Spuitnevel niet inademen.

23.4

Rook niet inademen.

23.5

Damp/spuitnevel niet inademen.

28.1

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.

28.2

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel zeep en water.

28.3

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel zeep en water en indien mogelijk ook met polyethyleenglycol 400.

28.4

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel polyethyleenglycol 300 en ethanol (2:1) en vervolgens met veel water en zeep.

28.5

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel polyethyleenglycol 400.

28.6

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel polyethyleenglycol 400 en vervolgens spoelen met veel water.

28.7

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zure zeep.

35.1

Deze stof en de verpakking door behandeling met een 2%-NaOH oplossing afvoeren.

40.1

Voor de reiniging van de vloer of alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, veel water gebruiken.

43.1

In geval van brand water gebruiken.

43.2

In geval van brand water of bluspoeder gebruiken.

43.3

In geval van brand bluspoeder gebruiken (nooit water gebruiken).

43.4

In geval van brand koolstofdioxide gebruiken (nooit water gebruiken).

43.6

In geval van brand zand gebruiken (nooit water gebruiken).

43.7

In geval van brand metaalbluspoeder gebruiken (nooit water gebruiken).

43.8

In geval van brand zand, koolstofdioxide of bluspoeder gebruiken (nooit water gebruiken).

47.1

Bewaren bij een temperatuur beneden 25 C.

48.1

Inhoud vochtig houden met water.

50.1

Niet vermengen met zuren.

50.2

Niet vermengen met basen.

50.3

Niet vermengen met sterke zuren, sterke basen, non-ferro metalen of hun zouten.

3/9/14.1

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van reducerende stoffen, verbindingen van zware metalen, zuren en basen.

3/9/14.2

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van oxiderende stoffen, zuren en verbindingen van zware metalen.

3/9/14.3

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van ijzer.

3/9/14.4

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van water en basen.

3/9/14.5

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van zuren.

3/9/14.6

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van basen.

3/9/14.7

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van metalen.

3/9/14.8

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van oxiderende stoffen en zuren.

3/9/14.9

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van brandbare organische stoffen.

3/9/14.10

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van zuren, reducerende stoffen en brandbaar materiaal.

3/9/14.11

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van brandbaar materiaal.

3/9/14.1/49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van reducerende stoffen, verbindingen van zware metalen, zuren en basen.

3/9/14.2/49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van oxiderende stoffen, zuren en verbindingen van zware metalen.

3/9/14.3/49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van ijzer.

3/9/14.4/49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van water en basen.

3/9/14.5/49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van zuren.

3/9/14.6/49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van basen.

3/9/14.7/49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van metalen.

3/9/14.8/49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van oxiderende stoffen en zuren.

3/9/14.9/49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van brandbare organische stoffen.

3/9/14.10/49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van zuren, reducerende stoffen en brandbaar materiaal.

3/9/14.11/49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van brandbaar materiaal.

3/14.1

Bewaren op een koele plaats, verwijderd van reducerende stoffen, verbindingen van zware metalen, zuren en basen.

3/14.2

Bewaren op een koele plaats, verwijderd van oxiderende stoffen, zuren en verbindingen van zware metalen.

3/14.3

Bewaren op een koele plaats, verwijderd van ijzer.

3/14.4

Bewaren op een koele plaats, verwijderd van water en basen.

3/14.5

Bewaren op een koele plaats, verwijderd van zuren.

3/14.6

Bewaren op een koele plaats, verwijderd van basen.

3/14.7

Bewaren op een koele plaats, verwijderd van metalen.

3/14.8

Bewaren op een koele plaats, verwijderd van oxiderende stoffen en zuren.

3/14.9

Bewaren op een koele plaats, verwijderd van brandbare organische stoffen.

3/14.10

Bewaren op een koele plaats, verwijderd van zuren, reducerende stoffen en brandbaar materiaal.

3/14.11

Bewaren op een koele plaats, verwijderd van brandbaar materiaal.

27/28.1

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel water.

27/28.2

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel zeep en water.

27/28.3

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel zeep en water en indien mogelijk ook met polyethyleenglycol 400.

27/28.4

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel polyethyleenglycol 300 en ethanol (2:1) en vervolgens met veel water en zeep.

27/28.5

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel polyethyleenglycol 400.

27/28.6

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel poyethyleenglycol 400 en vervolgens reinigen met veel water.

27/28.7

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel water en zure zeep.

Bronnen

EG-richtlijn 2001/59/EG tot 28ste aanpassing van richtlijn 67/548/EEG (Publicatieblad L225 van 21/8/2001)

Empfehlung fr Richtlinien zur Sicherheit im naturwissenschaftlichen Unterrricht - Anlagen III.14.3 (Beschluss der KMK vom 28. April 2003) (D)